Нур ташхиси кафедраси 1920 йилда ташкил этилган.

Биринчи кафедра мудири- Сергей Андреевич Молчанов (1886- 1963 йй.)- тиббиёт фанлар номзоди, профессор. 1911 йилда Казань шахри Дорилунуни Медицина факультетини тугатган. 1923 йилда тиббиёт фанлар номзодлик диссертациясини химоя килган. 50 ортик босма ишлар чиказган, асосоан тография ва махаллий патология буйича. Тери ва ички аъзолар лейшманиозида рентген нурлари билан даволашни ишлаб чикган. Турли касалликларни кузгалтирадиган турли инфекцон агентларга рентген нурларни таъсирини урганган. Охирги йилларда рентген томография муаммолари устида куп ишлаган, ва биринчилар орасида томографияни клиникада куллаган. 5 фанлар доктори ва 5 тиббиет фанлар номзоди тайёрлаган. 1937-1938 йй.да – Педиатрик факультети декани булиб ишлаган.

Бу йилларда кафедра кошида Б.Н.Калмыков, М.Н.Кочергина, Д.Н.Максумов, Д.М.Абдурасулов, Ш.И.Абрамов, А.А.Аджимоллаев, И.П.Сопильняк, И.Н.Краснощеков, Б.А.Кирилов, М.Ф.Приходько.

1962- 1997 йилларда кафедра мудири булиб Джалал Насирович Максумов ишлаган (1920- 1999)- тиббиёт фанлар доктори, профессор, Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоби. Улуг Ватан уруши катнашчиси. Д.Н.Максумов 1942 йилда 1 ТошДавМИни тугатган. 1948 йилда номзодлик диссертацияна химоялаган.  1952 йилда докторлик диссертацияни химоялаган. Ошкозонни усма касалликлари ретген ташхисини мунтазам ишлаб чикган. Охирги йилларда упка майдонида шарсимон сояларни дифференциал ташхиси устида куп ишлаган. Нур ташхиси буйича узбек тилида чикган охирги укув кулланмани авторларидан бири булган. Куп вакт давомида Узбекистон рентгенологлар хайятини раиси булган. Узбекистон Республикаси ССВ УМКни раиси булиб ишлаган. 3 тиббиёт фанлар доктори ва 20 тиббиёт фанлар номзоди таёрлаган.

1966 йилда рентгенологик хизматни кайта узгартилиши  утказилан хамда кафедра рахбарлиги марказлаштирилган. Шу вактда 15 янги рентген хона очилган, улар янги асбоб-ускуналар билан таъминланган (ангиография, ангиокардиография, спланоренография ва бошк.). Бу йиллари кафедра кошида Т.И.Орлова, А.И.Дранникова, А.К.Ходжиметовлар ишлаган. 1990 йилда кафедра базасида янги сцинтиография булими очилган ва 1996 йилгача гамма-камера ишлаган.

1997 йилдан кафедрани тиббиёт фанлар доктори, профессор Ходжибеков Марат Худайкулович бошкаради. Профессор М.Х. Ходжибеков  1942 йилда тугилган. 1965 йилда Андижон Медицина Институтини тугатган. 1971 йилда тиббиёт фанлар номзодлик диссертациясини йуклаган. 1985 йилда Москва шахрида йурак тугма нуксонларини ангиография ёрдамида даволаш тугрисида докторлик диссертацияни йуклаган. М.Х.Ходжибеков патологик жараёнларни радионуклид ва ультратовуш ташхиси бйуича 100дан ортик ёзма ишни автори. 1 тиббиёт фанлар доктори ва 22 тиббиёт фанлар номзоди таёрлаган. 1980-1990 йилларда РУ ССВ УМКни раиси. 1990-1999 йилларда институт илмий ишлари буйича проректор. 1999 йилдан согликни саклаш вазирини уринбосари.

1998 йилда кафедра кошида замонавий Siemens фирмаси ишлаб чикган «Magnetom Open Viva» магнит резонанс томографи урнатилган. Охирги вактда кафедрани илмий йуланиши бу- суяк-бугин системаси касалликларини турли замонавий нур ташхиси усуллари билан урганишдан иборат. Хозирги вактда кафедра кошида профессорлар Атаханова Н.Э., Джураев М.Д., доцентлар Б.Р.Ахмедов,  Ю.М.Ходжибекова, ассистентлар Абдуллаева У.Б, Гиясов Х.З., Исмаилова М.Х. Давыдов Р.А. ва бошкалар ишламокда.

Кафедрада куп йиллик илмий, укув, кадрлар тайёрлаш ва амалий ананалар сакланиб келмокда. Хозирги кунда кафедра ходимлари тизза бугими касалликларини янги визуализация усуллари устида, чанок-сон бугими дегенератив касалликларини янги визуализация усуллари, кулл ва кафт бугимлари касалликларини ультрасонографик ва магнит-резонанс ташхиси, бурун атрофидаги бушликлари касалликларини  ультраснографик ва мангит-резонанс ташхиси устидан илмий ва амалий иш олиб борилмокда. Теппа- чаг бугими касалликларини комплекс ташхиси ва куз косаси касалликларини ташхиси буйича номзодлик диссертациялар химоя килинди.

2000 йилдан кафедра асосида «Клиник радиология» буйича 3 йиллик магистратура очилган.

2000 йилдан кафедра базасида «тиббий радиология» йуналиши буйича  магистратура очилди.

2002 йилда кафедрада  «Сонография ва МРТ пастки жаг-чакка бугими патологияларини аниклашдаги ахамияти» мавзуида кандидатлик диссертацияси химоя килинди.

2003 йилда кафедрада «Куз соккаси касалликлари комплекс нур ташхиси» мавзуида кандидатлик диссертацияси химоя килинди.

2004 йилда кафедрада «Гаймор бушликлари яллигланиш касалликларида сонографиянинг роли», «Тос-чанок бугими дегенератив-дистрофик касалликларида сонография ва МРТ нинг роли», «Ревматоид артритда кул панжаси бугимлари сонография ва МРТ си».

2005 йилда биринчи ва иккинчи тиббиет институтлари базасида Тошкент Тиббиет Академияси тузилди. Хозирги кунда кафедра онкология курси билан бирлаштирилган ва 3 та базадан иборат – РОНЦ (Республика  онкология илмий маркази), ШОД (шахар онкологик диспансери) ва ТМА 3-клиникаси. Кафедра номи – Онкология ва нур ташхиси. Кафедра мудири –  проф. М.Х.Ходжибеков. 2005 йилдан хозирги кунгача проф. Ходжибеков  М.Х. рахбарлигида бир нечта кандидатлик диссертациялари химоя килинди ва хозирги кунда нур ташхиси усулларининг стоматологияда кулланилиши йуналиши буйича илмий изланишлар олиб борилмокда. Таьлим беришда инновацион технологияларни қўллаш бўйича кафедрада ўқув-методик қўлланмалар ишлаб чиқилган.